Január 28, 2021
Forráshiány szorongatja a kerületet
Bejegyzés: - Gajda - Szeptember 24, 2020
A 2020. évi önkormányzati költségvetés módosítása, civil szervezetek támogatása, két önkormányzati cég, a Közpark Kft. és a Vamüsz összevonása is szerepelt a képviselő-testület mai ülésén a tárgyalt majd 40 napirend között.

A szeptemberi képviselő-testületi ülés egy perces néma felállással kezdődött. A képviselők megemlékeztek Kispest elhunyt díszpolgáráról, Medgyes Lászlónéról, Jankáról.

Döntöttek a képviselők az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról. Erre azért is volt szükség, mert a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg, ezért az éves költségvetésben a tervezett bevételek és a tartalékok 140 millió forinttal csökkentek.

A tartalékok terhére a képviselők megemelték a koronavírussal kapcsolatos tervezett kiadásokat 15 millió forinttal, a Kispesti Uszoda intézményfinanszírozását 22 millió forinttal a bevételi kiesés miatt, továbbá 4 millió forinttal a Pilisi Parkerdő Zrt. támogatását, valamint a KEHOP -1 .2. 1-18-2018-00009 Klímatudatossági programok Kispesten című pályázatra 20 millió forinttal. Az ELMŰ és ÉMÁSZ Nyrt. érvénytelenített részvények ellenértékét osztalék formájában az önkormányzatnak kifizette, ezért 200 millió forinttal megemelték a tervezett osztalékbevételt. Ezen forrás terhére megemelték a Kispesti Egészségügyi Intézet felújítására szánt tervezett kiadást 120 millió forinttal a Csokonai utca 3. alatti házi gyermekorvosi rendelők kialakítására. A civil szervezetek Templom tér 8. alatti épületbe költözéséhez szükséges felújításra 40 millió forinttal emelték a Nem lakás célú helyiségek felújítása, átalakítása kiadásokat. A Tulajdonosi Bizottság döntésére a Panelprogram keretből 1 millió 100 ezer forinttal kiegészítették a Klapka utca 2-12. alatti társasházban történő felújítás önrészét.

A Köztér rekonstrukció előirányzatát 15 millió forinttal megemelték a Kós Károly tér műfüves futballpályájának felújítására, 23 millió 900 ezer forint a Fejlesztési Tartalékba került. A Pályázati önrész keretből pedig 9 millió forintot csoportosítottak át a Gyöngykagyló és a Napraforgó óvodában sportpálya kialakítására az OVI Sport Alapítvány támogatásával.

Módosították a képviselők az önkormányzat építményadóról szóló rendeletét. Ennek értelmében „A helyi adókról szóló törvényben meghatározottakon túl – az egyéni vállalkozó és a jogi személy tulajdonában lévő épülete, épületrésze és a magánszemély üzleti célt szolgálóépülete, épületrésze kivételével – mentes az adó alóla a lakás, a garázs, az üdülő, a lakáshoz és az üdülőhöz tartozó kiegészítő helyiség”. Plusz 9 százalékkal módosult az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete szerinti adóalap számítás is. A növekedés után az építményadó mértéke, amely meghatározott adóalap után 1.700.- forint négyzetméterenként. Az építményadó mértékének emelkedése kedvező gazdasági hatással bír, többletbevételt jelent a költségvetésben – indokolta az előterjesztő a változás szükségességét. Kormánypárti képviselők a vitában azt kérték számon a városvezetéstől, hogy miért nem támogatják jobban a helyi vállalkozásokat adókezdvezménnyel, miért emelik az adót, miért nem teszik vonzóvá a vállalkozóknak a kerületet. Gajda Péter polgármester válaszában kifejette: a kormány önkormányzatokat érintő megszorításai, elvonásai (reklám, iparűzési), a szolidaritási hozzájárulás növelése miatt egyre nehezebb helyzetbe kerülnek az önkormányzatok. Kispest különösen nehéz helyzetben van, hiszen „forráshiányos kerület”, mert nincsen gyógyszer- és sörgyára, sem pedig repülőtere, mint a szomszéd kerületeknek. A KÖKI a legnagyobb adófizető a kerületben. De nincsenek olyan szabad területei sem, amelyek ide vonzanák a vállalkozásokat. Csak remélni tudjuk – tette hozzá a polgármester, hogy az elkövetkező időszakban nem azon kell majd gondolkodni, honnan lesz forrás az alapfeladatok ellátására. Bevételi forrásként marad a kerületnek az építmény- és telekadó.

Elfogadta a képviselő-testület Kispest Klímastratégiáját. Ezt megelőzően az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága által kiírt KEHOP 1.2.1 ,,Helyi klímastratégiák kidolgozása,valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című-kiírásra Kispest Önkormányzata 2018. áprilisában támogatási kérelmet nyújtott be ,,Klímatudatossági programok Kispesten” címmel, amelyre csaknem 20 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott. A pályázati program megvalósítása során az első feladat volt a kerületi klímastratégia elkészítése, amelyet a GreenDependent Intézet Nonprofit Kft. határidőre teljesített is. A napirend kapcsán a képviselők befogadták Ferenczi István képviselő felvetését, amely szerint legyen már ettől ez évtől kezdve „klímakoordinátor” a polgármesteri hivatalban. Gajda Péter polgármester javaslatára megbízták a jegyzőt helyettesítő aljegyzőt, tegyenek javaslatot a szakember alkalmazásának módjára, keressék meg a legköltséghatékonyabb megoldást, alkalmazottként vagy szakértői megbízással, a foglalkoztatásra.

Egyetértettek a képviselők azzal a szándékkal, hogy kerüljön összevonásra a KÖZPARK Kispesti Köztisztasági és Közfoglalkoztatási Nonprofit Kft. és a Vagyonkezelő Műszaki Szervezet – VAMÜSZ. Nem született azonban döntés arról, hogy milyen formában tevékenykedik majd tovább az új cég, milyen határidővel kell véghezvinni a cégek egyesítését, ki lesz a felelős az esetleg megszűnő cég felszámolásáért. A vitában az körvonalazódott, hogy míg a kormánypárti képviselők a Zrt., esetleg Kft. társasági formát preferálnák, addig a baloldali összefogás képviselői az átláthatóbb szervezeti megoldást javasolnának.

A képviselő-testület döntött arról, hogy a Dél-Pesti Utánpótlás-nevelési Centrum (DPUC) Lajosmizsei vasút – Temesvár utca – Kőrös köz – (169168) hrsz.-ú közterület – Méta Centrum által határolt területét kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja. Erre azért volt szükség, mert a terület üzemeltetője, a Honvéd FC Kft. jelezte az önkormányzatnak, hogy fejlesztési elképzelésük van, amelynek a jelenlegi szabályozás nem felel meg maradéktalanul. A területen létrehozott füves és műfüves pályák fedés nélküliek, de a folyamatos használat biztosítására egy pályát, fedett csarnokként szeretnének hozzáépíteni.

Szándéknyilatkozattal támogatta a képviselő-testület az „Alacsony szén-dioxid-kibocsátású, megújuló energiára építő modellértékű beruházások Budapesten” című pályázathoz való kapcsolódást.

Megszületett a szerződéstervezet Budapest Főváros Önkormányzata, a BKK Zrt. és Kispest Önkormányzata között „Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest XIX. kerületében” című projekt megvalósításáról 2016. december 16-án készült konzorciumi együttműködésről szóló megállapodáshoz. Az együttműködési szerződésben foglaltak szerint az önkormányzat elkészíttette a terveket, ám azok végleges engedélyeztetéséhez szerződéskötésre volt szükség.

Döntöttek a képviselők arról, hogy 5 évig, évi bruttó 4 millió forintot kap a Pilis Parkerdő Zrt. a KÖKI terminál mellett található Kút-tói erdőben felhalmozódó szemét elszállítására, valamint a terület rendszeres, időközönként történő kaszálására.

Mivel az e-Mobi Nonprofit Kft. által a kerületben üzemeltetett töltőkön 2020.május elsejével elindult a fizetős töltési szolgáltatás, ezért a cég azzal kereste meg az önkormányzatot, hogy módosítsák az eddigi, a közterület használatára vonatkozó együttműködési megállapodást. Az új megállapodásba a fix összegű területhasználati díj helyett használatarányos díjmeghatározás került. A szolgáltatás továbbra is nonprofit-jellegű. A kerületben jelenleg 7 töltőállomásuk, helyszínenként 2-2 várakozóhellyel üzemel. A cég töltőberendezések fogyasztásmérője által kWh-ban meghatározott villamos-energiafogyasztása után 1,50 HUF/kWh+áfa/töltőberendezés összeget köteles utólag, évente megfizetni az önkormányzatnak.

A képviselő-testület egyetértésével újrakötik az együttműködési megállapodást a Kispesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal az Eötvös utca 3-7. szám alatti 179 négyzetméteres, Aranyház (Somnakuno Kher) elnevezésű kulturális közösségi színhely ingyenes használatba adásáról. A megállapodás a korábbi feltételek szerint került megkötésre, azaz a közüzemi díjak felét továbbra is a Kispesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzat, felét az önkormányzat fizeti. A helyiséggel kapcsolatos internet- és telefonszolgáltatás költségét az önkormányzat viseli teljes egészében.

Tulajdonosi hozzájárulást kért az Eötvös utca 7/b. alatt lévő önkormányzati ingatlan fejlesztéséhez a Magyar Testgyakorlók Köre (MTK) az Emberi Erőforrások Minisztériumától nyert 3 millió forintos, az ,,Edzőterem felújítása, festése, szorító sportlétesítmény-fejlesztés"pályázati program megvalósításához. Ebben arra kérik az önkormányzatot, hogy a pályázati elszámolást követően 15 évig gondoskodjon a megvalósított fejlesztés, illetve a fejlesztéssel érintett ingatlan sportcélú fenntartásának, üzemeltetésének folyamatos biztosításáról. A képviselő-testület a kérést elfogadta.

A belső ellenőri vizsgálat alapján pontosították és módosították az önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet (GESZ) és a hozzárendelt intézmények (óvodák, bölcsődék, WKK ) közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodást is.

Módosították a KMO és a Wekerlei Kultúrház és Könyvtár Művelődési Ház Alapító Okiratát is, hiszen november elsejétől megszűnik a kulturális és közgyűjteményi dolgozók közalkalmazotti státusza, foglalkoztatásukat, munkaviszonyukat a továbbiakban a Munka Törvénykönyve szabályozza.

A képviselő-testület idén is úgy döntött, hogy csatlakozik a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, amelynek fedezete 2021-ben 6 millió forint.

Háziorvosi helyettesítésekről is döntöttek a képviselők. 2021. január elsejétől Kispest 18. számú, Dr. Oros Etelka által ellátott felnőtt háziorvosi praxisának feladatellátását visszavette, és kiadta a feladatellátást a Kispesti Egészségügyi Intézetnek. Ezen kívül Dr. Földi Katalin és Dr. Csonka Erzsébet, a Kispest 10. és 12. számú gyermekorvosi körzetét ellátó házi gyermekorvosok 2020. június 30. napján féléves felmondási idővel kérték feladat-ellátási szerződésük felmondását. A praxisjogot a doktornők eddig értékesíteni nem tudták, ezért 2021. január elsejétől helyettesítéssel kell megoldani a praxisok ellátását. A képviselő-testület ebben az esetben is megbízta a Kispesti Egészségügyi Intézetet az állandó helyettesítéssel kapcsolatos feladatok ellátásával.

A képviselő-testület hozzájárult a Kispesti Egészségügyi Intézet kapacitás átcsoportosításához, illetve bővítéséhez. Dr. Kumin Marianna főigazgató-főorvos a testületi ülésen elmondta: csupán az óraszámok átcsoportosításával olyan, a fővárosban is egyedülálló szakambulancia, kardiometabolikus rendelés létrehozásához járulnak most hozzá a képviselők, ahol a prevenció az elsődleges, és heti 12 szakorvosi és 12 nem szakorvosi óraszámban a kardiális betegségben szenvedők komplex gondozását végzik. Ezzel a több szakrendelésen történő, hosszú ideig tartó kivizsgálások helyett egy helyen, a társbetegségeket is összefogó ellátást kaphatnak a páciensek. A rendelésen belgyógyász, diabetológus, kardiológus szakvizsgával rendelkező szakorvos biztosítja a szakmai hátteret, a szűrésnél diabetológiai szakápoló áll majd rendelkezésre.

A képviselők támogatásokat szavaztak meg a civil szervezeteknek szánt 9 millió forintos keretből. A DIXI Részképesség-zavarban Szenvedő Gyermekekért Alapítvány 150 ezer, az Esélyegyenlőség a Nagycsaládosoknak Alapítvány 200 ezer, a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumért Alapítvány 190 ezer és a Wekerlei Cserkész Alapítvány 80 ezer forintot kapott. Vinczek György alpolgármester előterjesztés kiegészítésében hangsúlyozta, hogy ebből a keretből azok a szervezetek nem kaphattak, amelyek az évi költségvetés keretében részesülnek támogatásban.

A Puskás Ferenc Alapítvány a Puskás Ferenc díjban részesülők pénzbeli elismeréséhez kért és kapott az Egyéb támogatások költségvetési sorról 450 ezer forint támogatást.

A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat személyes gondoskodást nyújtó intézményeinek 2019-ben végzett feladatellátásáról és szakmai munkájának értékeléséről szóló, a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat, a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum, továbbá a Kispesti Egyesített Bölcsődék – Csillagfény bölcsőde és a Magyar Vöröskereszt 2. sz. telephely Nappali Szociális Központ ellenőrzése alapján összeállított beszámolót. Az előterjesztő Vinczek György alpolgármester az ülésen elmondta, hogy ez a beszámoló azért is különleges, mert most a fenntartó véleményezte a munkájukat. Az alpolgármester köszönetet mondott a veszélyhelyzet idején nyújtott pótolhatatlan munkájukért, amelyet a napi feladatok ellátása mellett végeztek.

Megszavazták a képviselők a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége munkakörülményeinek (épület-klimatizálás, edzőterem-felújítás, informatikai eszközök fejlesztése) javítására fordítandó 2 millió forintos támogatását, amelyet ez év végéig kell elkölteniük.

A Kispest Közbiztonságáért Alapítvány 2025. szeptember 30-ig terjedő időre szólóan újra megválasztotta dr. Pella Lászlót kuratóriumi elnökké, kuratóriumi taggá pedig dr. Nagy Istvánt, Feyér Mátyást, Vass Andrást, valamint Sütő Antalt.

A képviselő-testület elfogadásra érdemesnek tartotta Paróczai Anikó, átláthatósági tanácsnok önálló képviselői indítványát egy kerületre szabott Átláthatósági Mintaszabályzat elkészítéséről, és megbízta az előterjesztőt és a Jegyzői Iroda unkatársait, harmonizálja rendeletté az elképzelést a következő testületi ülésre.

 


Bejegyzés: - Gajda - December 2, 2020
Bejegyzés: - Gajda - December 2, 2020
Bejegyzés: - Gajda - November 25, 2020
Bejegyzés: - Gajda - November 23, 2020
Bejegyzés: - Gajda - November 19, 2020
Bejegyzés: - Gajda - November 11, 2020
Bejegyzés: - Gajda - Október 29, 2020
© Gajda Péter, Minden jog fenntartva